Diensten

Beschermingsbewind
Bent u lichamelijk of geestelijk niet meer in staat om zelfstandig uw geld te beheren of is er sprake van een problematische schuldensituatie dan kan een beschermingsbewindvoerder u helpen. Uw partner, één van uw familieleden, de zorginstelling waar u verblijft of u zelf kunt bij de rechtbank een verzoek tot onderbewindstelling indienen. De kantonrechter beslist vervolgens of het nodig is dat iemand anders uw geld gaat beheren. Als niemand in uw omgeving voor uw financiële belangen kan of wil opkomen, dan kan de Stichting Zorgen uw bewindvoerder worden.
Als uw beschermingsbewind is uitgesproken, geeft u uw financiële aangelegenheden uit handen aan de bewindvoerder. Tijdens de onderbewindstelling blijft u echter wel handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat u zelfstandig rechtshandelingen mag blijven verrichten. Uiteraard wel in overleg met de bewindvoerder. Jaarlijks en aan het einde van het bewind legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan u en aan de rechtbank.
Zie uitleg van de rechtbank over beschermingsbewind.

Mentorschap

Een mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel. Een persoon voor wie mentorschap is ingesteld, is niet in staat om zelf zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een mentor wordt aangesteld om dit namens de betreffende persoon te doen.

De rechter kan voor de personen die niet in staat zijn hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard waar te nemen een mentorschap instellen. Het mentorschap is beschreven in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Titel 20, art. 450 e.v.). De mentor vertegenwoordigt de betrokkene waarvoor hij mentor is in en buiten rechte in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De betrokkene is dan onbevoegd rechtshandelingen te verrichten inzake deze aangelegenheden. De wet bepaalt onder meer dat de mentor beslissingen neemt namens de betrokkene, maar ook dat de mentor advies geeft waar het niet-vermogensrechtelijke zaken betreft. Bovendien schrijft de wet voor dat de mentor de betrokkene zo veel mogelijk betrekt bij de vervulling van zijn of haar taak en bevordert dat de betrokkene (rechts)handelingen zelf verricht indien hij of zij daartoe in staat isBudgetbeheer
Vindt u het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden? De Stichting Zonder Zorgen kan u helpen om via budgetbeheer balans in uw financiën aan te brengen. Met budgetbeheer creëren wij samen met u rust in uw financiële situatie en voorkomt u (nieuwe) betalingsachterstanden, hoge incassokosten en schulden. Met budgetbeheer zorgt u ervoor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Budgetbeheer is vaak onderdeel van een schuldhulpverleningstraject. Het geeft u en schuldeisers de garantie dat de lopende lasten worden betaald.
Bij Budgetbeheer (inkomensbeheer) beheert een budgetbeheerder samen met u uw geldzaken. U inventariseert dan samen met uw budgetbeheerder wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. De budgetbeheerder zal dan maandelijks uw rekeningen betalen, zodat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Ook zal de budgetbeheerder er voor zorgen dat u geen rekeningen en aanmaningen meer thuis ontvangt. Dit zorgt ervoor dat u rust in huis krijgt.


Taken van de budgetbeheerder:

Taken budgetbeheerder
De werkzaamheden van de budgetbeheerder bestaan onder andere uit:
o Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
o Opstellen van een budgetplan
o Informatie inwinnen bij diverse instanties / instellingen
o Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
o Openen van bankrekening(en)
o Aanvraag toeslagen
o Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
o Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
o Doorbetalen van de vaste lasten
o Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
o Postverwerking

Het doel van budgetbeheer is dus het op orde brengen en houden van een gezonde financiële situatie.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op via: 0546-600763 / info@zonder-zorgen.nl .Inventarisatiegesprek;
Tijdens dit gesprek bespreken we kort uw financiële situatie, welke problemen er zijn en wat u van ons verwacht.
Ordenen van de administratie;
U overhandigt ons al uw papieren die u kunt vinden en die we vervolgens samen zullen ordenen zodat u ze makkelijk weer terug kan vinden.
Opstellen van het budgetoverzicht;
Alle inkomsten en uitgaven worden op een rij gezet en er wordt een maandoverzicht gemaakt.
Plan van aanpak;
We stellen een budgetplan op en kijken of u nog recht hebt op eventuele toeslagen en/of voorzieningen. Indien er schulden zijn helpen we u bij het aanschrijven van de schuldeisers.
De uitvoering
Wij begeleiden u met het omgaan met het nieuwe budget.
Evaluatie en nazorg;
Nadat het traject is afgerond evalueren we samen met u het traject en beantwoorden wij de vraag of u het vanaf nu weer zelfstandig kunt doen.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op via: 0546-600763 / info@zonder-zorgen.nl .