Diensten

Beschermingsbewind
Bent u lichamelijk of geestelijk niet meer in staat om zelfstandig uw geld te beheren of is er sprake van een problematische schuldensituatie dan kan een beschermingsbewindvoerder u helpen. Uw partner, één van uw familieleden, de zorginstelling waar u verblijft of u zelf kunt bij de rechtbank een verzoek tot onderbewindstelling indienen. De kantonrechter beslist vervolgens of het nodig is dat iemand anders uw geld gaat beheren. Als niemand in uw omgeving voor uw financiële belangen kan of wil opkomen, dan kan de Stichting Zorgen uw bewindvoerder worden.
Als uw beschermingsbewind is uitgesproken, geeft u uw financiële aangelegenheden uit handen aan de bewindvoerder. Tijdens de onderbewindstelling blijft u echter wel handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat u zelfstandig rechtshandelingen mag blijven verrichten. Uiteraard wel in overleg met de bewindvoerder. Jaarlijks en aan het einde van het bewind legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan u en aan de rechtbank.
Zie uitleg van de rechtbank over beschermingsbewind.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op via: 0546-600763 / info@zonder-zorgen.nl .

Budgetbeheer
Vindt u het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden? De Stichting Zonder Zorgen kan u helpen om via budgetbeheer balans in uw financiën aan te brengen. Met budgetbeheer creëren wij samen met u rust in uw financiële situatie en voorkomt u (nieuwe) betalingsachterstanden, hoge incassokosten en schulden. Met budgetbeheer zorgt u ervoor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Budgetbeheer is vaak onderdeel van een schuldhulpverleningstraject. Het geeft u en schuldeisers de garantie dat de lopende lasten worden betaald.
Bij Budgetbeheer (inkomensbeheer) beheert een budgetbeheerder samen met u uw geldzaken. U inventariseert dan samen met uw budgetbeheerder wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. De budgetbeheerder zal dan maandelijks uw rekeningen betalen, zodat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Ook zal de budgetbeheerder er voor zorgen dat u geen rekeningen en aanmaningen meer thuis ontvangt. Dit zorgt ervoor dat u rust in huis krijgt.


Taken van de budgetbeheerder:

Taken budgetbeheerder
De werkzaamheden van de budgetbeheerder bestaan onder andere uit:
o Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
o Opstellen van een budgetplan
o Informatie inwinnen bij diverse instanties / instellingen
o Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
o Openen van bankrekening(en)
o Aanvraag toeslagen
o Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
o Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1)
o Doorbetalen van de vaste lasten
o Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
o Postverwerking

Het doel van budgetbeheer is dus het op orde brengen en houden van een gezonde financiële situatie.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op via: 0546-600763 / info@zonder-zorgen.nl .


Budgetcoaching
Een budgetcoach kan uitkomst bieden bij het op orde krijgen van uw financiën. Een budgetcoach stelt samen met u een budgetplan op, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het budgetplan biedt duidelijkheid en helpt u uw financiële situatie weer in balans te brengen. Uw doelen worden zo realistisch en meetbaar! De budgetcoach helpt u bij de uitvoering van het budgetplan en stuurt bij indien dit nodig is.
De budgetcoach werkt toe naar een eindsituatie waarin u duidelijkheid krijgt wat betreft uw financiële situatie. De duur van het traject is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Het traject van budgetcoaching ziet er als volgt uit:

Inventarisatiegesprek;
Tijdens dit gesprek bespreken we kort uw financiële situatie, welke problemen er zijn en wat u van ons verwacht.
Ordenen van de administratie;
U overhandigt ons al uw papieren die u kunt vinden en die we vervolgens samen zullen ordenen zodat u ze makkelijk weer terug kan vinden.
Opstellen van het budgetoverzicht;
Alle inkomsten en uitgaven worden op een rij gezet en er wordt een maandoverzicht gemaakt.
Plan van aanpak;
We stellen een budgetplan op en kijken of u nog recht hebt op eventuele toeslagen en/of voorzieningen. Indien er schulden zijn helpen we u bij het aanschrijven van de schuldeisers.
De uitvoering
Wij begeleiden u met het omgaan met het nieuwe budget.
Evaluatie en nazorg;
Nadat het traject is afgerond evalueren we samen met u het traject en beantwoorden wij de vraag of u het vanaf nu weer zelfstandig kunt doen.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op via: 0546-600763 / info@zonder-zorgen.nl .


Seniorenadminstratie
Om diverse redenen kunnen mensen moeite hebben om de administratie te doen. Het kan ontstaan door gezondheidsproblemen, een vergevorderde leeftijd of bijvoorbeeld verlies van een partner.
Als niemand in de directe omgeving de juiste hulp kan bieden kan Seniorenadministratie van de Stichting Zonder Zorgen uitkomst bieden.
De Stichting Zonder Zorgen kan hulp bieden bij bijvoorbeeld: ordenen van de administratie, internetbankieren, het doen van betalingen, de jaarlijkse aangifte inkomsten belasting, het aanvragen van verschillende voorzieningen, het ondersteunen bij verhuizingen, het afwikkelen van nalatenschappen, het wegwijs maken in nieuwe wet en regelgeving en/of het ondersteunen bij het invullen van formulieren.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact met ons op via: 0546-600763 / info@zonder-zorgen.nl .